معرفی

مشخصات فردی

سوده کاویانی کتولی

نام - نام خانوادگی : سوده   کاویانی کتولی

پست الکترونیکی : s_kavyanikatooli@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : تاریخ
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه غیر انتفاعی باقرالعلوم

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : الهیات و معارف اسلامی تاریخ و تمدن ملل اسلامی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : الهیات و معارف اسلامی تاریخ و تمدن ملل اسلامی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

سوابق اجرایی

(ویراستار در بنیاد نشر و حفظ آثار امام خمینی (ره

ویراستار زبانی در فرهنگستان علوم پزشکی اسلام و ایران


عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : معارف اسلامی

محل خدمت : گروه معارف اسلامی

مرتبه علمی : مربی

پایه : 1

سمت اجرایی در دانشگاه : فاقد پست زمانی

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1394-11-01

سوده کاویانی کتولی
سوده کاویانی کتولی

محل خدمت :
    گروه معارف اسلامی
مرتبه علمی :
    مربی
^